• contact@asociatia-avatar.ro
 • 0731 544 469

Politică de Confidenţialitate

Asociaţia AVATAR, persoana juridica de drept privat fara scop patrimonial, independenta, organizata potrivit OG nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificarile ulterioare, cu sediul in Bucuresti, Sector 3,  Bd. Theodor Pallady, Nr. 25, Bl. V11, Sc. B, Ap. 88, inscrisa in Registrul asociatiilor si fundatiilor aflat la grefa Judecatoriei Sector 3 sub nr. —/–.–.—- (denumită în continuare ”Asociaţia”, “noi”, “ne”, “noastră/nostru”), avand Cod Fiscal Nr. 22715154, colectează prin intermediul websitului www.asociatia-avatar.ro, date personale ale utilizatorilor, în scopul identificării persoanelor şi facilitării folosirii de către acestea a serviciilor furnizate de Asociaţie.

În conformitate cu Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, Asociaţia are obligaţia de a colecta şi administra datele cu caracter personal furnizate de utilizatori în momentul înregistrării ca voluntari / membri / abonare la newslatter pe www.asociatia-avatar.ro numai în scopurile specificate prin prezentul document.
Utilizatorii au dreptul de intervenţie asupra datelor personale furnizate Asociaţiei, prin aceasta întelegându-se dreptul utilizatorilor de a se opune prelucrării datelor cu caracter personal de către Asociaţie şi dreptul de a solicita ştergerea tuturor informaţiilor despre utilizator din baza de date a Asociaţiei.

Pentru a ne adresa întrebări cu privire la prezenta Politică de confidențialitate sau pentru a face o solicitare cu privire la exercitarea drepturilor dumneavoastră în calitate de persoană vizată, ne puteți contacta în scris (poștă, e-mail) sau telefonic, utilizând următoarele date de contact:

Adresă de e-mail: asociatiaavatar2020@gmail.com

Adresa sediului: Bucuresti, Sector 3,  Bd. Theodor Pallady, Nr. 25, Bl. V11, Sc. B, Ap. 88

Pentru a putea naviga mai ușor această Politică de confidențialitate, găsiți mai jos glosarul termenilor/noțiunilor juridice relevante și definițiile/explicațiile acestora:

Termeni/noțiuni juridice

Definiție/Explicație

GDPR

Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor). Textul integral al Regulamentului este disponibil la:  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1539111409952&uri=CELEX:02016R0679-20160504

Date cu caracter personal

orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Persoana vizată

o persoană fizică identificată sau identificabilă ale cărei date cu caracter personal sunt prelucrate.

Prelucrare

orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

Operator

persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile și mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern.

Destinatar

persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism căreia (căruia) îi sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent dacă este sau nu o parte terță.

Consimțământ

manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate.

Crearea de profiluri

orice formă de prelucrare automată a datelor cu caracter personal care constă în utilizarea datelor cu caracter personal pentru a evalua anumite aspecte personale referitoare la o persoană fizică, în special pentru a analiza sau prevedea aspecte privind performanța la locul de muncă, situația economică, sănătatea, preferințele personale, interesele, fiabilitatea, comportamentul, locul în care se află persoana fizică respectivă sau deplasările acesteia.

Datele cu caracter personal colectate

În momentul completării formularului de înscriere ca voluntari / membri / abonare la newslatter pe websitul Asociaţiei, utilizatorului i se vor cere date cu caracter personal, precum: nume, prenume, adresa de e-mail.
Din aceste date, doar cele cu privire la nume, prenume, sex, vârsta şi oraş vor fi făcute publice, în scopul identificării şi localizării persoanei, pentru a servi la facilitarea comunicării cu ceilalţi utilizatori ai websitului Asociaţiei.

Când accesați website-ul Asociației în funcție de setările browser-ului dvs., este posibil să se primească în mod automat informații cu privire la:

 1. adresa IP a dispozitivului dumneavoastră,
 2. data și ora accesării,
 3. browser-ul pe care l-ați utilizat,
 4. sistemul de operare al dispozitivului dumneavoastră,
 5. informații cu privire la furnizorul dumneavoastră de servicii de internet,
 6. status-ul și cantitatea de date transferate în timpul accesării website-ului nostru.

Asociația prelucrează datele menționate în următoarele scopuri:

 1. pentru a asigura o conexiune fără incidente la website-ul Asociației și o utilizare corespunzătoare a acestuia,
 2. pentru a evalua securitatea și stabilitatea sistemului,
 3. în alte scopuri administrative.
Aceste date nu sunt colectate intr-o baza de date.

 

Colectarea si utilizarea datelor cu caracter personal

Asociaţia colectează datele cu caracter personal ale utilizatorilor numai pentru administrarea bazei de date de voluntari şi pentru îmbunătaţirea calitaţii serviciilor websitului Asociaţiei.
Înregistrarea ca membru pe websitul Asociaţiei şi prin aceasta furnizarea de date cu caracter personal atestă acordul implicit al utilizatorului cu privire la colectarea şi folosirea datelor personale de către Asociaţie.

Asociația prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal în principal în baza următoarelor temeiuri legale:

 • Acordarea consimțământului, conform Articolului 6 alin. (1), lit. a) din GDPR – este posibil (dar de obicei nu este cazul) să avem nevoie de consimțământul dumneavoastră pentru a utiliza informațiile dumneavoastră cu caracter personal. Vă puteți exercita dreptul de retragere a consimțământului, contactându-ne în modul descris în cele ce urmează.
 • Respectarea unor obligații legale, conform Articolului 6 alin. (1), lit. c) din RGPD – este posibil să utilizăm datele dumneavoastră cu caracter personal în vederea respectării normelor legale sau reglementărilor aplicabile.
 • Interesul legitim, conform Articolului 6 alin. (1), lit. f) din RGPD – este posibil să utilizăm informațiile dumneavoastră cu caracter personal în scopul îndeplinirii intereselor noastre legitime.

Accesul la date

Accesul la datele cu caracter personal furnizate de utilizatori este limitat exclusiv la angajaţii Asociaţiei care sunt special desemnaţi pentru colectarea şi administrarea de astfel de date. Angajaţii Asociaţiei vor respecta confidenţialitatea cu privire la toate datele personale ale utilizatorilor, cu care intră în contact.

Dezvăluirea şi transmiterea datelor cu caracter personal

Asociaţia nu va închiria, vinde sau transmite datele cu caracter personal ale utilizatorilor către alte persoane sau către alte companii care nu sunt afiliate Asociaţiei. Asociaţia poate furniza astfel de informaţii companiilor partenere sau afiliate, cu care are încheiate contracte de confidenţialitate. Aceste companii pot folosi datele cu caracter personal ale utilizatorilor, furnizate de Asociaţie, numai în scopurile şi campaniile iniţiate de Asociaţie, la care aceste companii sunt partenere sau sponsori, dar nu au dreptul de a le retransmite sau furniza către alte entităţi sau persoane.

Asociaţia va dezvălui date cu caracter personal ale utilizatorilor săi numai în următoarele condiţii:

 • cu acordul expres al utilizatorului;
 • în cazul în care prin dezvăluirea de astfel de date este prevenită o infracţiune sau se protejează siguranţa naţională;
 • se protejează siguranţa persoanei sau siguranţa publică;
 • o dispoziţie legală sau o autoritate publică o cer;

în vederea protejării drepturilor și intereselor Asociațieiși cu respectarea prevederilor GDPR.

Zonele publice

Pe websitul Asociaţiei există anumite zone publice, cum ar fi forumurile de discuţii, la care toţi utilizatorii înregistraţi au acces.
Utilizatorii înteleg şi sunt de acord că Asociaţia nu are control şi nu poate proteja informaţiile furnizate în cadrul dezbaterilor publice, Asociaţia neputând fi trasă la răspundere pentru eventualele prejudicii cauzate unui utilizator ca urmare a dezvăluirii de către acesta a datelor cu caracter personal într-o zona publică.

Legături către alte websituri

Websitul Asociaţiei poate cuprinde legături sau trimiteri către websituri ale altor entitaţi, partenere sau colaboratoare ale Asociaţiei.
Datele cu caracter personal dezvăluite de utilizatorii Asociaţiei pe astfel de websituri nu sunt protejate de Asociaţie, protejarea informaţiilor de acest gen făcând obiectul politicii de confidenţialitate a websitului respectiv.

Cookies

Cookies sunt fişiere de dimensiuni reduse pe care browserul le plasează pe hard-diskul utilizatorului, în scopul facilitării navigării pe websitul Asociaţiei.
Aceste cookies sunt folosite pentru a memora numele utilizatorilor, parolele şi preferinţele, pentru a monitoriza parcursuri pe site, şi pentru a personaliza paginile în funcţie de vizitator.
Utilizatorii pot folosi opţiunea de respingere a cookies, în cazul în care nu doresc plasarea acestora pe hard-disk. Mai multe detalii despre fișierele cookies găsiți pe pagina Politica de cookie-uri.

Mesaje nesolicitate

Asociaţia nu va folosi datele personale ale utilizatorilor pentru a trimite mesaje nesolicitate către adresele membrilor săi.

La finalul formularului de inscriere ca membru pe websitul Asociaţiei, utilizatorul poate opta pentru primirea de mesaje/e-mailuri din partea Asociaţiei, sau, dimpotrivă, poate alege ca aceste mesaje să nu îi fie trimise.
Asociaţia va respecta opţiunea fiecărui utilizator în parte, furnizând informaţii cu privire la activităţile întreprinse de Asociaţie numai acelor utilizatori care şi-au manifestat expres dorinţa de a le fi trimise mesaje/e-mailuri din partea Asociaţiei.

Utilizarea websitului de către copii

Websitul Asociatiei poate fi vizualizat şi utilizat şi de către minori. În cazul în care nu se doreşte folosirea de către copii a informaţiilor de pe websitul Asociaţiei, părinţii sau tutorii pot trimite un mesaj de solicitare angajaţilor Asociaţiei, prin care să se specifice interzicerea accesului la websitul Asociaţiei a respectivului utilizator minor.

Modificarea şi ştergerea datelor

Utilizatorii au posibilitatea de modificare a datelor personale furnizate la momentul înscrierii pe websitul Asociaţiei.
De asemenea, utilizatorii pot, în orice moment, să îşi şteargă contul de utilizator creat pe websitul Asociaţiei.

Drepturile dvs. în calitate de persoană vizată și exercitarea acestor drepturi

 1. DREPTUL DE ACCES

La solicitarea dumneavoastră, vă vom confirma că vă prelucrăm datele cu caracter personal și, în acest caz, vă vom pune la dispoziție o copie a datelor dumneavoastră cu caracter personal care sunt supuse prelucrării.

Dacă transferăm datele dumneavoastră în afara Spațiului Economic European sau către o organizație internațională, aveți dreptul să fiți informat(ă) cu privire la garanțiile adecvate aplicate.

Prima copie a datelor dumneavoastră cu caracter personal vă este pusă la dispoziție gratuit. Pentru copii suplimentare, este posibil să percepem o taxă suplimentară rezonabilă, în funcție de costurile administrative aferente.

 1. DREPTUL LA RECTIFICAREA ȘI/SAU COMPLETAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

În cazul în care datele pe care le avem despre dumneavoastră sunt inexacte sau incomplete, aveți dreptul să solicitați corectarea sau completarea acestora. Cu excepția situației în care acest lucru se dovedește imposibil sau impune eforturi mult prea mari, vom înștiința fiecare destinatar căruia i-au fost divulgate datele dumneavoastră cu privire la rectificarea sau completarea acestora. La cerere, vă vom informa care sunt respectivii destinatari.

În vederea actualizării și a păstrării exactității datelor, este posibil să vă solicităm periodic să reconfirmați/ să reactualizați datele dumneavoastră cu caracter personal.

 1. DREPTUL LA ȘTERGEREA DATELOR („DREPTUL DE A FI UITAT”)

Este posibil să ne solicitați să ștergem informațiile dumneavoastră cu caracter personal și vom răspunde neîntârziat unei astfel de solicitări, în oricare dintre următoarele situații:

 1. Datele nu mai sunt necesare în scopul pentru care au fost colectate sau prelucrate;
 2. Vă retrageți consimțământul pentru prelucrare a datelor, în situația în care prelucrarea datelor dumneavoastră se întemeiază pe consimțământ și nu există niciun alt temei legal pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal;
 3. Vă opuneți prelucrării datelor dumneavoastră în interesul nostru legitim, inclusiv creării de profiluri în baza acestui temei, sau vă opuneți prelucrării datelor în scopuri de marketing direct, inclusiv creării de profiluri care să aibă legătură cu scopurile de marketing direct;
 4. Datele dumneavoastră au fost prelucrate ilegal;
 5. Datele cu caracter personal ar trebui șterse, în vederea respectării obligațiilor legale impuse prin dreptul Uniunii sau prin dreptul intern;
 6. Datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu furnizarea de servicii informative către copii, iar temeiul prelucrării îl constituie consimțământul.

Cu excepția situației în care acest lucru se dovedește imposibil sau impune eforturi mult prea mari, vom înștiința fiecare destinatar căruia i-au fost divulgate datele dumneavoastră cu privire la ștergerea acestora. La cerere, vă vom informa care sunt respectivii destinatari.

Ne rezervăm dreptul de a refuza ștergerea datelor, în situațiile în care prelucrarea este necesară pentru:

 1. Exercitarea dreptului la liberă exprimare și informare;
 2. Respectarea unei obligații legale aplicabile nouă, în calitate de operator de date cu caracter personal;
 3. Arhivarea în interes public, științific sau în scopuri statistice sau care țin de cercetare istorică, atât timp cât există probabilitatea ca ștergerea datelor să facă imposibilă sau să afecteze în mod grav realizarea obiectivelor prelucrării:
 4. Constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.
 1. DREPTUL LA RESTRICȚIONAREA PRELUCRĂRII

Ne puteți solicita să blocăm sau să restricționăm prelucrarea informațiilor dumneavoastră cu caracter personal, în cazul în care se aplică una dintre următoarele situații:

 1. Contestați exactitatea datelor – în acest caz, la solicitarea dumneavoastră, vom restricționa prelucrarea pe perioada în care efectuăm demersurile necesare verificării exactității datelor dumneavoastră;
 2. Prelucrarea datelor este ilegală și nu doriți să ștergeți datele dumneavoastră;
 3. Nu mai avem nevoie de datele dumneavoastră pentru prelucrare, însă datele despre dumneavoastră prelucrate sunt necesare în vederea constatării, exercitării sau apărării unui drept în instanță;
 4. V-ați opus prelucrării datelor dumneavoastră sub incidența interesului nostru legitim, inclusiv creării de profiluri pe această bază – în acest caz, la solicitarea dumneavoastră, vom restricționa prelucrarea pe perioada cât verificăm dacă drepturile noastre legitime nu prevalează asupra drepturilor dumneavoastră.

Dacă s-a restricționat prelucrarea datelor dumneavoastră, noi vom putea numai să stocăm datele dumneavoastră. Orice alt tip de prelucrare, în afară de stocare, se va realiza numai:

 • ulterior obținerii consimțământului dumneavoastră;
 • în vederea constatării, exercitării sau apărării unui drept în instanță.
 • în vederea apărării drepturilor unei alte persoane fizice sau juridice;
 • din motive de interes public al Uniunii sau al unui Stat Membru.

Vă vom informa înainte de ridicarea oricăror restricții de prelucrare stabilite în modurile enunțate anterior.

Cu excepția situației în care acest lucru se dovedește imposibil sau impune eforturi mult prea mari, vom înștiința fiecare destinatar căruia i-au fost divulgate datele dumneavoastră cu privire la restricționarea prelucrării acestora. La cerere, vă vom informa care sunt respectivii destinatari.

 1. DREPTUL LA PORTABILITATEA DATELOR

Aveți dreptul de a primi datele cu caracter personal care vă privesc și pe care ni le-ați furnizat, în vederea transmiterii acestora către un alt operator, în următoarele împrejurări:

 1. Prelucrarea datelor dumneavoastră are la bază consimțământul dumneavoastră sau un contract încheiat cu noi;
 2. Prelucrarea datelor dumneavoastră se efectuează prin mijloace automatizate.

Vă vom pune la dispoziție datele dumneavoastră cu caracter personal într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat.

În cazul în care acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic, puteți solicita ca datele cu caracter personal să fie transmise direct operatorului indicat de dumneavoastră.

 1. DREPTUL LA OPOZIȚIE

Aveți dreptul de a ne solicita să nu mai prelucrăm informațiile dumneavoastră cu caracter personal din motive legate de situația particulară în care vă aflați și dacă prelucrarea datelor dumneavoastră are la bază interesul nostru legitim. Nu vom mai prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, cu excepția cazului în care demonstrăm că avem motive legitime și imperioase, care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră, sau că scopul prelucrării este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

În plus față de cele menționate anterior, puteți să solicitați să nu vă mai prelucrăm datele cu caracter personal în scopuri de marketing direct, inclusiv crearea de profiluri care țin de marketing direct.

 1. DREPTURI CARE ȚIN DE PROCESUL DECIZIONAL INDIVIDUAL AUTOMATIZAT, INCLUSIV CREAREA DE PROFILURI

Aveți dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care vă afectează semnificativ, cu următoarele excepții:

 1. decizia bazată pe prelucrare automată este autorizată prin dreptul Uniunii Europene sau prin dreptul intern care se aplică Asociației și care prevede, de asemenea, măsuri corespunzătoare pentru protejarea drepturilor, libertăților și intereselor legitime ale persoanei vizate;
 2. decizia bazată pe prelucrare automată are la bază consimțământul dumneavoastră explicit.

Dacă se aplică situația descrisă anterior la punctul (2), puteți solicita exercitarea următoarelor drepturi corespunzătoare:

 • dreptul de a obține intervenție umană din partea noastră;
 • dreptul de a vă exprima punctul de vedere;
 • dreptul de a contesta decizia bazată pe prelucrare automată.

 

 1. DREPTUL DE A RETRAGE CONSIMȚĂMÂNTUL

Dacă temeiul legal pe care ne bazăm pentru a prelucra informațiile dumneavoastră cu caracter personal este consimțământul (sau consimțământul explicit), aveți dreptul de a vă retrage în orice moment consimțământul, iar noi nu vom mai prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal.

Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal în baza consimțământului, efectuate anterior retragerii acestuia.

 1. DREPTUL DE A DEPUNE PLÂNGERE LA AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE SUPRAVEGHERE A PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL (ANSPDCP)

Aveți dreptul de a contacta ANSPDCP în situația în care considerați că prelucrarea datelor dumneavoastră nu respectă legislația aplicabilă. Pentru informații suplimentare despre ANSPDCP, accesați: http://www.dataprotection.ro/.

 1. DREPTUL LA O CALE DE ATAC JUDICIARĂ

Fără a aduce atingere vreunei căi de atac administrative sau nejudiciare disponibile, aveți dreptul de a exercita o cale de atac judiciară eficientă.

Cum vă puteți exercita drepturile?

Înaintarea unei solicitări. În vederea exercitării oricăruia dintre drepturile menționate anterior, vă rugăm să înaintați solicitarea dumneavoastră în scris sau telefonic, utilizând datele de contact indicate în Secțiunea Politica de Confidențialitate.

Identificarea solicitantului. În vederea gestionării corespunzătoare a solicitării dumneavoastră, vă rugăm să vă identificați cât mai complet posibil. În situația în care avem rezerve rezonabile cu privire la identitatea solicitantului, vom cere informații suplimentare pentru a confirma identitatea dumneavoastră.

Timpul de răspuns. Vom răspunde solicitărilor dumneavoastră neîntârziat, în orice caz, în termen de o lună de la data primirii solicitării. În eventualitatea în care solicitarea dumneavoastră este una complexă, iar noi ne găsim în situația de a prelucra un număr mare de solicitări, este posibil să amânăm rezonabil acordarea unui răspuns cu privire la solicitarea dumneavoastră, cu până la maximum două luni și cu notificare prealabilă.

Furnizarea unui răspuns. Vă vom oferi răspunsul nostru, precum și orice informații solicitate, în format electronic, cu excepția cazului în care le solicitați într-un alt format.

Refuzul. În cazul în care refuzăm să dăm curs solicitării dumneavoastră, vă vom prezenta motivele care au generat această decizie, precum și posibilitatea de a depune plângere la ANSPDCP și de a iniția exercitarea unei căi de atac judiciare.

Costuri. Exercitarea drepturilor dumneavoastră în calitate de persoană vizată este gratuită. Cu toate acestea, în măsura în care solicitările dumneavoastră sunt vădit nefondate și excesive, mai ales prin prisma caracterului repetitiv, ne rezervăm dreptul de a percepe o taxă sau de a refuza să dăm curs solicitării.

Schimbarea Politicii de Confidenţialitate

Asociaţia îşi rezervă dreptul de a opera modificări sau actualizări asupra Politicii de Confidenţialitate în orice moment.
Schimbările majore ale prevederilor prezentei Politici de Confidenţialitate vor fi aduse la cunoştinţa membrilor printr-un anunţ făcut pe paginile principale ale websitului.
Folosirea în continuare a websitului de către membrii Asociaţiei va reprezenta acordul acestora cu privire la modificările aduse.

Ultima actualizare: 17 februarie 2022

Finanțatori și Parteneri